دکتر محمد جلالی 

عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی
و نایب رئیس هیات مدیره 
دکترای تخصصی حقوق عمومی - دانشگاه سوربن 1 پاریس1387
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی - عضو پژوهشکده قوه قضائیه - مدیر انتشارات همشهری - مشاور حقوقی موسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران - دبیر گروه حقوق معاونت آموزش قوه قضائیه - دبیر گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی - مولف ده ها عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی و فرانسه و کتبی چون :
ترجمه كتاب حقوق اداري افغانستان - موسسه حقوق تطبيقي و بين المللي ماكس پلانك - آلمان
همكاري و مشاركت در تدوين كتاب غزه -جامعه جهاني و حقوق بین الملل : بررسي ابعاد حمله اسرائيل به کاروان آزادی - انتشارات همشهری

همكاري در تدوين كتاب حقوق هسته اي ايران، شرحي حقوقي در اثبات حقانيت جمهوري اسلامي 

ايران، انتشارات موسسه همشهري

اهتمام در انتشار مجموعه مقالات اهدايي به استاد دكتر منوچهر موتمني طباطبايي با عنوان انديشه های حقوق اداری  
نظارت و نگارش مقدمه بر كتاب اصل تناسب در نظام حقوق اداري اتحاديه اروپايي با نگاهي به آراي دیوان عدالت اداری در ایران

La Question de la décentralisation en droit iranien, L’Harmattan, Paris, 2009.

Premier Rapport Mondial sur la décentralisation et la démocratie locale,LHarmattan, Paris, 2009.