اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسین انجمن حقوق شناسیجناب استاد محمد حسین ساکت
ریاست هیات مدیرهجناب آقای دکتر محمد جلالی
نایب رئیس هیات مدیرهسرکار خانم دکترهما داودی گرمارودی
عضو هیات مدیره استادمحمدرضا دشتی اردکانی
عضو هیات مدیره و خزانه دارجناب آقای دکتر تهمورث بشیریه
عضو هیات مدیره و مدیرعاملجناب آقای دکتر حمید گوینده
عضوعلی البدل هیات مدیرهجناب آقای دکتر محمدرضا ویژه
عضو علی البدل هیات مدیره


بازرسین انجمن جناب آقای دکترمجید قورچی بیگی
بازرس اصلیجناب آقای علیرضا غریب دوست
مسئول دبیرخانه انجمن