استاد محمد حسین ساکت

عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
و ریاست هیات مدیره انجمن  

فارغ التحصیل حقوق واسلامشناسی - کارشناسی ارشد - دانشگاه مک گیل کانادا 1385

پژوھشگر - قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور – مدرس دانشگاه – عضو ھیات مديره مركز پژوھشھاي میراث مكتوب – عضو ھیات علمي ھمايش ايرانشناسي – وكیل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي 
تالیف بیش از 60 عنوان کتاب و مقاله تخصصی از جمله کتب :
دادرسي در حقوق اسلامی - نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق - حقوق شناسی - دادکاوی - سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمانهای وابسته - تاریخ آموزش در اسلام - اهلیت و شخصیت در حقوق و . . .