اعضای هیات امنای انجمن حقوق شناسی

در جلسه نخست هیات موسس - در تاریخ 25 مرداد 1393 - و به اتفاق آراء 9 نفر از اساتید موسس به عنوان اعضای هیات امناء به شرح زیر انتخاب شدند. بموجب اساسنامه، هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد :

1 - جناب آقای سید علیرضا آوائی - ریاست هیات امناء
2 - جناب آقای محمد حسین ساکت - عضو هیات رئیسه 
3 - جناب آقای عبدالله موذنی - عضو هیات رئیسه 
4 - جناب آقای سید منصور میر سعیدی - عضو هیات رئیسه 
5 - جناب آقای تهمورث بشیریه
6 - جناب آقای محمد جلالی 
7 - سرکار خانم هما داودی گرمارودی
8 - جناب آقای محمدرضا ویژه
9 - جناب آقای محمد صادق آیت اللهی 


سوابق اساتید محترم در همین سایت قابل دسترسی است