استاد محمدصادق آیت اللهی 

عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی
فارغ التحصیل حقوق خانواده - کارشناسی ارشد - دانشگاه لیون فرانسه1387
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خانواده - دانشگاه لیون فرانسه - در مرحله دفاع 
سردفتر اسناد رسمی 
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی و علمی کاربردی 
مولف مقالات تخصصی در حوزه حقوق ثبت و حقوق خانواده