استاد سید علیرضا آوائی

ریاست هیات امناءانجمن حقوق شناسی  

فارغ التحصیل رشته حقوق قضائی ( مدرسه عالی قضائی ) دانشگاه علوم قضایی قم 

کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي - دانشگاه تهران

دادستان
عمومي و انقلاب دزفول

دادستان عمومي و انقلاب  اهواز

رئیس كل دادگستري استان لرستان

رئیس كل دادگستري استان مركزي

رئیس كل دادگستري استان اصفهان  

رئیس كل دادگستري استان تهران

قاضي دیوان عالی کشور 

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور