فصلنامه حقوق شناسی، نشریه ای تخصصی در حوزه مبانی نظام حقوقی ایران است و در راستای اهداف مندرج در ماده 9 اساسنامه انجمن حقوق شناسی ایجاد گردیده است.

این انجمن به عنوان اولین و تنها نهاد مدنی فراصنفی در نظام حقوقی ایران ، جهت انتشار نتیجه پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در کمیسیونهای تخصصی خود را در قالب نشریه ای با رویکرد علمی- پژوهشی ، با همکاری تنی چند از اساتید شاخص  نسبت به اخذ مجوز فصلنامه حقوق شناسی به شماره 76312 در تاریخ نهم آذر نود و چهار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نمود و اخذ مجوز و تاییدیه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز – منطبق بر آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب بهمن ماه 1390 -  در حال پیگیری است . 
فعاليت رسمي فصلنامه از ابتداي خرداد 1395 آغاز گرديده و در پي تعيين سردبير و اعضاي محترم گروه دبيران ، فراخوان مقاله علمي - پژوهشي از تاريخ 24 خرداد 1395 آغاز گرديده است.
کادر علمي فصلنامه حقوق شناسي عبارتند از :

مدیـرمسئـول:

دکتر مرتضی شهبازی نیا

( دانشیـار دانشـگاه تربیت مدرس )

سـردبیـر:

دکترمحمدرضا ضیایی بیگدلی

( استاد دانشگاه علامه طباطبایی  )

جانشین سردبیر:

دکترتهمورث بشیریه

( استـادیار سـابق دانشگاه تهـران )

اعضاي گروه دبيران :

دکترسید حسین صفایی            
( استـاد دانشگاه تهران )

دکترسید محمد هاشمی           
( استـاد دانشگاه شهید بهشتی )

دکتر محمد آشوری                         
(  استـاد دانشـگاه تهــران )

دکتر محمد راسخ                 
( استـاد دانشـگاه شهیـد بهشتـی  )

دکترسید محمد قاری سید فاطمی
( استاد دانشگاه شهیـد بهشتـی )

دکتر محمد روشن                  
( دانشیـار دانشـگاه شهیـد بهشتـی  )

دکترحسن جعفری تبار                   
( دانشیـار دانشـگاه تهــران )

دکتر محمد جواد جاوید                     
( دانشیـار دانشـگاه تهــران )

دکترحسن بادینی                              
( دانشیـار دانشـگاه تهــران  )

دکتر محمدرضا ویژه                
( دانشیـار دانشـگاه علامه طباطبایی  )

دکترعبدالهادی وحیدی فردوسی
( استادیار دانشگاه شهید بهشتی )

دکتر سید منصور میرسعیدی    
( استادیار دانشـگاه علامه طباطبایی  )

دکترمحمد شریف                
( استـادیار دانشـگاه عـلامه طباطبایی ) 

دکترمحمد جلالی                 
( استـادیار دانشـگاه شهیـد بهشتـی )

دکترحسین بادامچی                         
( استـادیار دانشـگاه تهــران )

دکترصادق ضیایی بیگدلی           
( استادیار دانشگاه وایکاتو نیوزلند )

دکتر آرامش شهبازی          
( استـادیار دانشـگاه عـلامه طباطبـایی  )


جهت ارسال مقاله ، لازم است ابتدا صفحه « راهنماي نويسندگان » و صفحه « فرايند پذيرش مقالات » را در سامانه فصلنامه حقوق شناسي مطالعه فرموده و سپس با ثبت نام در سامانه و درج اطلاعات دقيق نسبت به ارسال مقاله اقدام گردد.

http://research.iranianlls.org