اطلاعیه ویژه اعضای محترم 
به استحضار متقاضیان محترم عضویت در کمیسیونهای مطالعات بنیادین و کمیسیونهای مطالعات تخصصی می رساند؛
متعاقب تایید عضویت اعضای جدید، مراتب بوسیله ایمیل و ارسال پیامک از طرف انجمن به استحضار متقاضیان خواهد رسید.
کارت عضویت اعضای محترمی که تصویر خود را ارسال نموده اند و در لیست مزبور در برابر نام آنها کلمه « تکمیل پرونده » وجود دارد 
در اولین همایشی که حضور  داشته باشند تقدیم خواهد شد.
ضمناً با توجه به غیر انتفاعی بودن تمامی فعالیتهای انجمن ، هزینه صدور کارت از متقاضیان محترم اخذ خواهد شد.
 اطلاعات مربوط به همایش ها و سمینارهای انجمن، همینطور تشکیل جلسات کمیسیونها از طریق سایت و سامانه پیامکی اطلاع رسانی انجمن به استحضار می رسد. 
با تجدید احترام