آئین نامه اجرائی شرایط عضویت
و نحوه همکاری با انجمن حقوق شناسی
مصوب 19 خرداد 1394

1 : عضویت در انجمن ویژه‌ی حقوقدانان‌، پژوهشگران و دانش آموختگان رشته حقوق در گرایش‌های مختلف بوده و با توجه به موضوع فعالیت انجمن‌، عضویت متخصصین، صاحبنظران و اندیشمندان سایر شاخه‌های علوم انسانی منوط به تشخیص اعضای کمیسیون مربوطه خواهد بود.

عضویت دانشجویان مقطع کارشناسی و متخصصین، صاحبنظران و اندیشمندان سایر علوم، حسب تائید دبیر کمیسیون مربوطه بلامانع می باشد.

2 : عضویت در انجمن حقوق شناسی به دو صورت امکان پذیر است:

الف: عضویت در هیات امناء

ب: عضویت در کمیسیونهای مطالعات بنیادین و تخصصی

متقاضیان برای عضویت در هیات امناء باید حائز شرایط مندرج در آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور مصوب 1384.05.08 بوده و صلاحیت آنان توسط مرجع نظارتی (‌دستگاه نظارت وزارت کشور ) تائید گردد.  

3 : در پایان هر سال، اعضایی که مایل به عضویت در هیات امناء می باشند، مراتب تقاضای خود را کتبا ً و یکماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، جهت تکمیل پرونده و تایید دستگاه نظارت هیات نظارت وزارت کشور به مدیرعامل ارائه و مدیرعامل موضوع عضویت اشخاص مزبور را در جلسه مجمع عمومی سالیانه اعلام می نماید. در صورت موافقت اکثریت اعضای هیات امناء ، مشخصات متقاضی جهت تائید به وزارت کشور ارسال خواهد شد.

4 : پایبندی به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای تمامی اعضای انجمن الزامی است.

5 : تمامی اعضای انجمن متعهد و ملزم به رعایت اصول اساسی انجمن حقوق شناسی در چارچوب اهداف مندرج در ماده 9 اساسنامه می باشند.

6 : عضویت در انجمن حقوق شناسی، فارغ از وابستگی اعضای انجمن به سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی بوده و فعالیت‌های این انجمن متاثر از هیچ تشکیلات دیگری نخواهد بود. لذا محدودیتی در عضویت متقاضیان از نظر وابستگی به نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی - اعم از لشگری و کشوری - وجود ندارد.

7 : عضویت اتباع خارجی در انجمن حقوق شناسی - ضمن رعایت مواد 1 و 2 این آئین نامه - منوط به تائید مرجع نظارتی ذیصلاح خواهد بود.

8 : اعضای انجمن موظف به تبعیت از آئین نامه های اجرائی و رعایت تشریفات اداری مصوب هیات مدیره در روند همکاری و فعالیت با انجمن بوده و مجاز به انتشار دستاوردهای تحقیقاتی و مطالعاتی کمیسیونها بدون تصویب هیات مدیره نخواهند بود.

9 : انجمن حقوق شناسی هیچ مسئولیتی در برابر اعمال و رفتار اعضای خود خارج از موضوع فعالیت و روند همکاری نداشته و عواقب احتمالی هرگونه همکاری اعضای انجمن با موسسات و سازمان‌های خصوصی و دولتی داخلی وخارجی بر عهده شخص مزبور می باشد.

10 : همکاری انجمن حقوق شناسی با سازمانها، موسسات و اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت در داخل کشور منوط به تایید هیات مدیره می باشد.

11 : همکاری انجمن حقوق شناسی با نهادها، سازمانها و موسسات خصوصی، دولتی و بین المللی خارجی به استثناء آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد - منوط به تصویب در هیات امنای انجمن و اخذ مجوز از وزارت کشور خواهد بود.

این آئین نامه طی 11 ماده در جلسه مورخ 19/03/1394 هیات مدیره انجمن حقوق شناسی به تصویب رسید.

هیات مدیره انجمن حقوق شناسی